AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI
                                                                                               T.C

DOĞANHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

      AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU

TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

1-İdarenin :

            Adresi : Doğanhisar Belediye Başkanlığı

            Telefon ve Faks Numarası : 0.332.556.1446 0332 556 1205

2-a-İhale Konusu İşin : AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU SATIŞI

 

S.NO

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

M2

MUAAMMEN BEDEL( KDV HARİÇ)

GECİCİ TEMİNAT

1

Pazar Mahallesi İhsan Zeki Doyduk cad. NO:40

513

4

1631,74

975.000

30.000

            b-Doğanhisar İmar planında Akaryakıt ve Servis istasyon sahası olarak ayrılmış, Yapı Kullanım belgesi ve Akaryakıt istasyonu olarak Doğanhisar Belediyesince verilmiş İşyeri Ruhsatı bulunan, Tapu Kaydında Petrol istasyonu ve Otopark yazan,içerisinde mevcut istasyon binası ve Müştemilatı vardır.

3-İhalenin :

a-Yapılacağı yer : Doğanhisar Belediye Başkanlığı

            b-Usulu : 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince Açık İhale Usülü

            c-Tarihi ve Saati :28/08/2018 Saat 14.00 Encümen huzurunda satışı yapılacaktır.

4-İhaleye Katılabilmek için istenilen Belgeler

            a-Nufus Cüzdanı Fotokopisi

            b-Kanuni İkametgah Belgesi

            c-Belediye ye Borcu olmadığına dair yazı

            d-İstekliler adına vekaleten katılınıyor ise noter onaylı vekaletname, İhaleye Konsörsiyum olarak katılınıyor  ise  noter onaylı ortaklık belgesi

            e-İhale dökümanı ve gecici teminatın yatırıldığına dair belge

            f-İhaleye katılmaya yasaklı olmadığına dair belge

5-İhale ile ilgili şartname ve evrakları Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden 250 tl ücretle             temin edilebilir.

6-İdaremiz 2886 Sayılı Yasanın 29. Maddesi gereği ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İlan olunur.

                                                                                                                                             Abdullah KOÇ
                                                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 

 

 
BİZİ TAKİP EDİN